Stari električni i elektronički (EE otpad) uređaji ne smiju se odlagati ni u jednoj vrsti spremnika, već ih je potrebno odnijeti u reciklažno dvorište ili u trgovine EE opreme, koje imaju više od 400 m2 prodajne površine. Takve trgovine su dužne, bez ikakve naknade i obveze kupnje, preuzeti EE otpad vanjskih dimenzija do 25 cm. Ukoliko kupujete novi uređaj, prodavatelj je dužan besplatno preuzeti vaš stari uređaj, a za EE otpad teži od 30 kg možete kontaktirati ovlaštenog sakupljača koji je dužan besplatno odvesti i zbrinuti vaš otpad. Ukoliko je vaš uređaj na popravku kod servisera, a nije ga moguće popraviti – serviser ga je dužan pravilno zbrinuti.

 

Baterije, žarulje i akumulatori

Prema Pravilniku o gospodarenju otpadnom električnom i elektroničkom opremom, prodavatelj baterija, žarulja i akumulatora dužan je preuzeti otpadne akumulatore, žarulje i baterije bez naknade.

 

U Zadru, EE otpad vanjskih dimenzija do 25 cm, žarulje i baterije moguće je odnijeti u sljedeće veće trgovine:
PLODINE
BAUMAX
BAUHAUS
INTERSPAR
KONZUM
PEVEC
KAUFLAND
BAKMAZ – samo baterije


Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Javni uvid - nacrt plana za gospodarenje otpadom

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada zadra 2018.- 2023. bit će na javnom uvidu od 26. siječnja do 26. veljače 2018.

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada zadra 2018.- 2023. bit će na javnom uvidu od 26. siječnja do 26. veljače 2018.     Vezani dokumenti OBAVIJEST[1].pdf Nacrt PGOZad...

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/1...

Informacija o početku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. - 2023.

U TIJEKU JE IZRADA NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2023.. PO IZRADI NACRTA PLANA ISTI ĆE BITI STAVLJEN NA JAVNI UVID U TRAJANJU OD 30 DANA, TIJEKOM KOJEG ĆE ZAINTERESIRANA JAVNOST MOĆI DATI MIŠLJENJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE.

INFORMACIJA o početku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. - 2023.   ...

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri m...