Jeste li znali?
Svaka druga glavica salate, svaki drugi krumpir, svaka druga rajčica i svaki peti kruh, iako još uvijek u jestivom stanju, u razvijenim zemljama završavaju na otpadu. Bacanjem hrane povećavamo cijenu hrane i neizravno doprinosimo gladi u svijetu.
Biorazgradivi otpad, u koji spadaju ostaci voća i povrća, pokošena trava i korov, ljuske jaja, talog kave i čaja, ostaci biljaka i cvijeća, usitnjeno suho granje i lišće, slama, sijeno, piljevina i ostaci voćaka, mogu odložiti u:
• Posebne spremnike na područjima mjesnih odbora Bokanjac,  Novi Bokanjac i Crno (za više informacija, posjetite našu rubriku Kada se odvozi otpad i provjerite raspored odvoza biorazgradivog otpada
• Reciklažno dvorište Diklo (Diklo bb)
 

 

U spremnike za biorazgradivi otpad ne smiju se odlagati ostatke kuhanog voća i povrća, meso, ribu i kosti, pepeo, prašinu i vrećice iz usisivača te ostatke pijeska od kućnih ljubimaca.
Ove vrste otpada isključivo se odlažu u Reciklažno dvorište Diklo ili mobilno reciklažno dvorište.

 
 

Otpad nastao od ostataka hrane, vrtnih ili zelenih proizvoda može se kompostirati i tako proizvesti plodni humus.

 

 

Iznimno velik dio biorazgradivog otpada nastaje bacanjem ostataka hrane, čime ne samo da stvara otpad, već se odbacuje vrijedan resurs, koji bi, kompostiranjem, mogao poslužiti u poljoprivredne svrhe.
Smanjenje količine otpada, nastalog iz hrane, moguće je postići na nekoliko načina:

  1. Planiranjem kupovine
  2. Provjerom datuma
  3. Uzimanjem u obzir financijskog aspekta – razmišljanjem o nepotrebnim troškovima i mogućim uštedama
  4. Održavanjem zdravog hladnjaka
  5. Skladištenjem
  6. Organizacijom hladnjaka (spremanje starijih namirnica naprijed, a novih straga)
  7. Pripremom manjih porcija hrane
  8. Iskorištavanjem ostataka
  9. Zamrzavanjem hrane
  10. Kompostiranjem

Kada se odvozi otpad

Provjerite rasporede odvoza pojedinih vrsta otpada kako biste bili sigurni da vaš otpad bude pravilno zbrinut.

Gdje mogu odložiti otpad

Saznajte na kojim se sve lokacijama u Zadru nalaze zeleni otoci, reciklažno dvorište te mobilno reciklažno dvorište.

Prijavi divlja odlagališta

Divlja odlagališta otpada veliki su problem za okoliš i društvo. I dok ta odlagališta jako lako nastaju, posljedice su dugotrajne.

Akcije prikupljanja otpada

Stupanjem na snagu Zakona o održivom gospodarenju otpadom, člankom 40. propisana je procedura prijave akcija prikupljanja otpada.

Vijesti

Javni uvid - nacrt plana za gospodarenje otpadom

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada zadra 2018.- 2023. bit će na javnom uvidu od 26. siječnja do 26. veljače 2018.

Nacrt plana gospodarenja otpadom Grada zadra 2018.- 2023. bit će na javnom uvidu od 26. siječnja do 26. veljače 2018.     Vezani dokumenti OBAVIJEST[1].pdf Nacrt PGOZad...

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga odluke o mjerama za sprječavanje nepropisnog odbacivanja otpada i mjerama za uklanjanje odbačenog otpada na području Grada Zadra

Temeljem članka 11. Zakona o pravu na pristup informacijama („Narodne novine“, broj: 25/13 i 85/15) i članka 36. Statuta Grada Zadra („Glasnik Grada Zadra“, broj: 9/09, 28/10, 3/1...

Informacija o početku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. - 2023.

U TIJEKU JE IZRADA NACRTA PLANA GOSPODARENJA OTPADOM GRADA ZADRA ZA RAZDOBLJE 2018. - 2023.. PO IZRADI NACRTA PLANA ISTI ĆE BITI STAVLJEN NA JAVNI UVID U TRAJANJU OD 30 DANA, TIJEKOM KOJEG ĆE ZAINTERESIRANA JAVNOST MOĆI DATI MIŠLJENJA, PRIMJEDBE I PRIJEDLOGE.

INFORMACIJA o početku izrade Plana gospodarenja otpadom Grada Zadra za razdoblje 2018. - 2023.   ...

Savjetovanje s javnošću

Nacrt prijedloga odluke o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada i biorazgradivog komunalnog otpada na području Grada Zadra

Sukladno Zakonu o održivom gospodarenju otpadom (Narodne novine 94/13 i 73/17) predstavničko tijelo jedinice lokalne samouprave dužno je donijeti odluku o načinu pružanja javnih usluga u roku od tri m...